MWYD Prayer in Xhosa

UMTHANDAZO we-MWYD 2020 ePitoli.

Thixo Bawo wethu, siyakubulela ngesipho sobomi nangobutsha bethu. Sithumele uMoya Oyingcwele, ukuze sikwazi ukweyisa iziphoso zethu, ukuze sibe lukhanyiso lokwalusa kwabo basingqungileyo.

Nkosi Yesu, ongomye wethu, mtakwethu, mhlobo nomlingane wethu, ophilayo ebandleni lakho, sincede ukuze silusabele ubizo osibiza ngamnye kulo. Sincede sikulandele ngeentliziyo ezinikelayo ekukhonzeni abanye.

Sithandazela ubulumko bentliziyo nenkuseleko ezingozini zonke esithi sijongane nazo kwelilizwe lanamhlanje. Lwanga uxolo nomanyano lweNkosi Evukileyo lungahlanganisa lonke uluntu lube yimbumba yosapho lwabantwana baka Thixo.

Ngentsebenziswano koluSuku Lokuhlangana Kolutsha, sincede sizilungiselele ngendlela eyiyo sihlangane nawe, Msindisi wethu, ngokuguquka ezonweni zethu, sifumane uxolelo kwi Sakramente yoxolelwaniso, sabelane ngeLizwi lika Thixo ngokukhonza ukuhlangana kwabantu abatsha, ukuze sibe ngabo abalandeli bakho abanyanisekileyo.

Kwanga singavuleka ukuze sihlangane nawe kwi Yukharistiya esabelana ngayo, iLizwi esilivayo neendumiso esiziculayo. Sincede sibe ngabavangeli benyaniso babantu abakhonza uThixo, uluntu nendalo yonke.

NgoKrestu iNkosi yethu.

Amen.

Ntliziyo Engcwele Kanye kaYesu, sincede siyibone inceba yothando lwakho.

Mariya Nina Wethu, sithandazele.

Yohane Bosco Oyingcwele, sithandazele

Benedict Daswa Osikelelweyo, sithandazele.